วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บทความที่ 1


วิชา เทคโนโลยีการศึกษา
วัตถุประสงค์ 1.ให้เข้าใจความหมาย ขอบค่ายและความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษาต่อการเรียนการสอน 2.ให้เข้าใจจิตวิทยาการรับรู้ การเรียนรู้ และการสื่อความหมาย ซึ่งเป็นเป็นพื้นฐานของการสอนและการใช้สื่อการสอนอย่างมีรประสิทธิภาพ
3.ให้เข้าใจประเภทและศักยภาพของสือ่การสอนแต่ละชนิด
4.ให้เข้าใจหลักการเลือก การดัดแปลง การผลิต และการใช้สื่อการเรียนการสอน
5. ให้เข้าใจการเลือกเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน
6.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำสื่อการสอนโดยการป้อนข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์ด้วยการพิมพืแบบสัมผัสได้

ไม่มีความคิดเห็น: