วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บทความที่ 3


แผนการสอน
1.จากการศึกษารายละเอียดวิชา ผู้เรียนจะศึกษาเนื้อหาครอบคลุมความหมายของเทคโนโลยี ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ และการบูรณาการ จากเนื้อหา 15 หน่วยการเรียน ใช้เวลา 16 สัปดาห์ๆละ 4 ชั่วโมง รวม 60 ชั่วโมง

บทความที่ 2


คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรรมการศึกษาต่อการเรียนการสอน วิธี ระบบกระบวนการสื่อความหมาย การจำแนกประเภทของสื่อการเรียน การสอน การเลือก การแนะนำให้รู้จักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน การจัดหา การใช้ การผลิต การประเมินผล และการเก็บรักษาสื่อการเรียนการสอน ฝึกปฎิบัติผลิตสื่อหลักที่เหมาะสมกับสภาพของชั้นเรียน

บทความที่ 1


วิชา เทคโนโลยีการศึกษา
วัตถุประสงค์ 1.ให้เข้าใจความหมาย ขอบค่ายและความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษาต่อการเรียนการสอน 2.ให้เข้าใจจิตวิทยาการรับรู้ การเรียนรู้ และการสื่อความหมาย ซึ่งเป็นเป็นพื้นฐานของการสอนและการใช้สื่อการสอนอย่างมีรประสิทธิภาพ
3.ให้เข้าใจประเภทและศักยภาพของสือ่การสอนแต่ละชนิด
4.ให้เข้าใจหลักการเลือก การดัดแปลง การผลิต และการใช้สื่อการเรียนการสอน
5. ให้เข้าใจการเลือกเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน
6.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำสื่อการสอนโดยการป้อนข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์ด้วยการพิมพืแบบสัมผัสได้